Төслийн мэргэжилтэн

Дууссан

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Төслийн удирдамж боловсруулж, төслийг эхлүүлэх
 • Төслийн төлөвлөгөөнүүд боловсруулах, төслийн ажлын хуваарь гаргах
 • Төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны төлөвлөгөө боловсруулах, талуудын оролцоог хангуулж, харилцааг зохицуулах
 • Төслийг хэрэгжүүлэхэд гарах эрсдэлүүдийг урьдчилан харж тодорхойлох, үнэлэх, эрсдэлд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
 • Төслийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Төсөл болон төслийн багийн гишүүдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
 • Төслийг хаах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Төслийн удирдамж боловсруулж, төслийг эхлүүлэх
 • Төслийн удирдамж боловсруулж, төслийг эхлүүлэх
 • Төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны төлөвлөгөө боловсруулах, талуудын оролцоог хангуулж, харилцааг зохицуулах
 • Төслийг хэрэгжүүлэхэд гарах эрсдэлүүдийг урьдчилан харж тодорхойлох, үнэлэх, эрсдэлд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах
 • Төслийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Төсөл болон төслийн багийн гишүүдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх
 • Төслийг хаах

Анкет бөглөх

Error: Contact form not found.