Мэдээ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

2023-01-11

8. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

8.1 Удирдлагын баг нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх зорилгоор дараах Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулж, батлав. Үүнд:

8.1.1 “Бид байгууллагын аливаа мэдээлэл нь Бидний үнэ цэнтэй өмч хөрөнгө гэдгийг хүлээн зөвшөөрч тэдгээрийг зөвшөөрөлгүй задруулах, өөрчлөх, эсвэл устгахаас бүрэн хамгаалж, хэрэглэхэд бэлэн байлгаж, мэдээллийн аюулгүй байдалд учирч болох эрсдэлийг хамгийн бага байлгах үүднээс мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, дүрэм, журмыг боловсруулан хэрэгжүүлж, тэдгээрийг өдөр тутамдаа мөрдлөг болгож, тасралтгүй сайжруулж ажиллана.”

8.1.2 “We are deeply aware that any information in the organization is our valuable asset and will make efforts to protect it from unauthorized disclosure, alteration or deletion, keep it available for use. Hence, we develop and implement the necessary information security policies and rules to reduce information security risks to the lowest possible level and will follow these policies daily and improve them regularly as needed.”