BBX онлайн зээлийн систем танилцуулга татах

BBX систем нь Банк бус санхүүгийн байгууллага болон зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааг онлайн зээлийн системээр дамжуулан цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хэрэглэгчиддээ санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгох цогц систем юм.

Та дараах формыг бөглөн танилцуулга татан авах боломжтой